15 Qershor, 2024
Tirana, Albania
Kryesore Lajme nga vendi

Fitch konfirmon vlerësimin e bankës ProCredit Shqipëri në BB, me prespektivë të qëndrueshme

Fitch Rating konfirmoi vlerësimin për borxhin afatgjatë të Bankës ProCredit të Shqipërisë në BB duke mbajtur gjithashtu një perspektivë të qëndrueshme, Vlerësimin e Mbështetjes së Aksionarëve në BB dhe Vlerësimin e Qëndrueshmërisë në B minus.

Vlerësimi i Fitch bazohet tek mbështetja e aksionerëve të bankës, veçanërisht aksionari i saj i vetëm, ProCredit Holding AG i Gjermanisë, tha Fitch. Megjithatë, mbështetja e grupit bankar tejkalohet nga rreziqet e vendit, veçanërisht nga transferta dhe konvertueshmëria.

Deklarata e Vlerësimit nga FITCH

Bankë e Vogël; Performanca e dobët:
Vlerësimi i Qendrueshmërisë mat probabilitetin që një kompani nuk do të jetë më në biznes brenda 12 muajve të ardhshme. Fitch sqaroi se për Procredit Albania Vlerësimi i Qëndrueshmërisë kufizohet nga shkalla e saj e vogël dhe ekskluziviteti i ngushtë. Ky tregues balancon gjithashtu menaxhimin e kujdesshëm të rrezikut dhe cilësinë më të mirë të aseteve se sektori kundrejt përfitimit të dobët dhe një mjedisi sfidues operativ shqiptar.

Mjedis operativ i përmirësuar, por sfidues:
Fitch ka rishikuar rezultatin e mjedisit operativ shqiptar në B+ nga B për të pasqyruar rreziqet e reduktuara makroekonomike, elasticitetin ndaj goditjeve ekonomike dhe reformat e vazhdueshme strukturore në sektorin bankar. Megjithatë, vlerësimi ynë vazhdon të mbulojë ekonominë e vogël të Shqipërisë dhe varësinë e saj nga sektorët ciklikë, si turizmi dhe bujqësia, të cilët kufizojnë mundësitë për bankat. Ekspozimi i lartë ndaj borxheve sovrane, raportet e kredive të zhvlerësuara mbi homologët e rajonit dhe euroizimi i lartë mbeten gjithashtu dobësitë kryesore strukturore për bankat në Shqipëri.

Kuadri i kujdesshëm i menaxhimit të rrezikut:
Grupi ProCredit imponon qeverisjen e konsoliduar të rrezikut në të gjitha filialet, duke përfshirë ProCredit Albania, që rezulton në standarde të kujdesshme nënshkrimi dhe kontrolle të rrepta të rrezikut. Megjithatë, kjo duhet parë në kontekstin e mjedisit operativ shqiptar sfidues.

Përmirësimi i cilësisë së aktiveve:
Raporti i kredive të këqija të bankës (fundi i vitit 2023: 2.2%) krahasohet mirë me mesataren e sektorit (4.7%). Ne presim që çdo hyrje e kredisë e zhvlerësuar të kompensohet nga fshirjet dhe rikuperimet e vazhdueshme, dhe për rrjedhojë, raporti i kredive të zhvlerësuara do të mbetet i qëndrueshëm në rreth 2.0% deri në fund të vitit 2025.

Fitimi do të dobësohet:
Fitimi operativ i bankës u rrit në 1.0% ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik (RëA) në 2023 (2022: 0.5%) për shkak të rritjes së fortë të të ardhurave neto nga interesi, por edhe anulimeve në tarifat e zhvlerësimit të kredisë (LIC). Megjithatë, ne presim që rentabiliteti të dobësohet në 2024-2025 për shkak të rritjes së LIC-ve, pasi banka rrit provizionet kundrejt një libri në rritje të kredive dhe shpenzimeve më të larta operative. Ne parashikojmë që raporti i fitimit operativ/RëAs të mbetet i dobët dhe midis rreth 0%-0,5% në 2024-2025.

Raporti i kapitalit:
Raporti i kapitalit të nivelit 1 (CET1) nga ProCredit Albania prej 17.8% në fund të vitit 2023 mbetet i përshtatshëm në raport me madhësinë e vogël nominale të bankës dhe duke marrë parasysh rreziqet e vendit. Kapitalizimi i bankës është mbështetur nga injeksione të rregullta kapitali nga mëma (19 milionë euro në pesë vitet e fundit) për të përshtatur rritjen, ndërkohë që gjenerimi i brendshëm i kapitalit ka qenë modest. Ne presim mbështetje të mëtejshme kapitale nga aksioneri që të vihet në dispozicion në rast nevoje.

Baza e arsyeshme e financimit:
Përzierja e financimit dominohet nga depozitat e klientëve, me 82% të financimit total në fund të vitit 2023, dhe e mbështetur nga financimi nga ProCredit Holding. Rritja e depozitave të shoqëruara me rritje modeste të kredisë rezultoi në një raport më të ulët kredi-depozita në fund të vitit 2023 (85%; fundi i 2022: 107%). Depozitat granulare me pakicë janë një komponent i rëndësishëm, të cilat përbëjnë 52% të depozitave të klientëve. Mjetet likuide (22%) janë adekuate, kryesisht duke përfshirë rezervat e bankës qendrore, obligacionet e qeverisë dhe paratë e gatshme.

Ndjeshmëritë e vlerësimit

Faktorët që, individualisht ose kolektivisht, mund të çojnë në veprim/ulje të vlerësimit negativ;

Vlerësimet mund të ulen për shkak të ndryshimeve negative në perceptimin e Fitch-it për rreziqet e vendit në Shqipëri. Vlerësimet mund të ulen gjithashtu për shkak të një rënie të konsiderueshme të rëndësisë strategjike të proCredit Albania për mëmën ProCrfedit Holding, e cila bazohet kryesisht në angazhimin e mëmës për vendin dhe rajonin.

Fitch do të ulte Vlerësimin e Qendrueshmërisë nëse do të parashikonte që banka të regjistronte humbje të qëndrueshme në një nivel para zhvlerësimit, i cili nga ana tjetër dobëson materialisht kapitalizimin. Në veçanti, Fitch do të ulte Vlerësimin e Qëndrueshmërisë së bankës nëse raporti i kapitalit të nivelit 1 bie nën 10% mbi një bazë të qëndrueshme.

Faktorët që, individualisht ose kolektivisht, mund të çojnë në veprim/përmirësim të vlerësimit pozitiv;

Fitch mund të përmirësojë vlerësimin e ProCredit Albania si rezultat i zvogëlimit të rreziqeve të vendit, të cilat ne i shohim si të pamundura në periudhën afatmesme.

Vlerësimi i Qëndrueshmërisë së bankës mund të përmirësohet me përmirësime materiale në ekskluzivitetin e saj dhe elasticitetin në modelin e biznesit. Kjo e fundit mund të reflektohet në një rekord të qëndrueshëm të operacioneve fitimprurëse në periudhën afatmesme, e kombinuar me raporte të qëndrueshme ndaj cilësisë së aktiveve dhe një rritje në rezervat e kapitalit dhe likuiditetit.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *